bbbeton_0004_stenfiskeri 075
bbbeton_0004_stenfiskeri 075
bbbeton_0005_webbilleder 113
bbbeton_0006_webbilleder 001
bbbeton_0006_webbilleder 001
bbbeton_0000_webbilleder 061
bbbeton_0000_webbilleder 061
bbbeton_0001_SAM_3692
bbbeton_0001_SAM_3692
bbbeton_0002_SAM_3671
bbbeton_0002_SAM_3671
bbbeton_0003_webbilleder 029
bbbeton_0003_webbilleder 029
sgp_0000_stenfiskeri 085
sgp_0000_stenfiskeri 085
haarup klarup 008
haarup klarup 008
haarup klarup 018
haarup klarup 018
Skagen_Beton-2
Skagen_Beton-2
Skagen_Beton-6
Skagen_Beton-22
haarup klarup 013
haarup klarup 013
haarup klarup 014
haarup klarup 014
haarup klarup 015
haarup klarup 015
haarup klarup 016
haarup klarup 016

Salgs- og Leveringsbetingelse

1. Priser/mængder
Priserne gælder pr. m3 excl. moms, samt de på leveringsdagen gældende miljø/myndighedsafgifter, frit leveret på leveringsadressen inden for Betonværket Brønderslev A/S´s normale markeds område
Priserne er baseret på leverings af hele læs indenfor de i prislisten anførte ekspeditions og leveringstider. For levering udenfor de nævnte tider samt for levering af mængder der er mindre end de i prislisten specificerede, beregnes tillæg.
Betonens mængde, der er angivet på følgesedlen, repræsenterer det rumfang som betonen fylder med det tilstræbte luftindhold.
Vente- og aflæsningstid, der overstiger den i prisllisten anførte maksimale vente og aflæsningstid, vil blive beregnet efter gældende prisliste.
Betonværket Brønderslev A/S fakturerer alle leverancer efter den på leveringsdagen gældende prisliste.

 

2. Betaling

Lbm. + 30 dage netto, Ved ikke rettidig betaling tilskrives rente.

 

3. Levering

Leverancen leveres og aflæsses på brugsstedet eller så nært dette, som kørselsforholdene tillader, Såfremt køber anviser indkørsel over ikke kørefast grund, er alle eventuelle følgeskader for købers regning.
Leveringstidpunktet er, når leverancen er ankommet til leveringsadressen.

 

4. Ændringer 
Såfremt leveringstidspunktet for en leverance-/delleverance ønskes ændret af køber med frigørendede virkning, skal meddelse herom gives mindst 4 timer før det aftalte leveringstidspunkt. For leverancer med Betonpumpe skal meddelse gives inden kl 12.00, 2 dage før den aftalte levering.
Såfremt køber ønsker ændringer i beordrede aftale, skal dette ske skriftlig.

 

5. Modtagerkontrol 
Inden aflæsning skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsning foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere dels for leverrancens modtagelse, dels for at der er overensstemmelse mellem følgeseddens specifikationer og de for leverancen af køber krævede specifikationer.

 

6. Beton kontrol
Betonværket Brønderslev A/S er produktcertificeret af Dancert – , der medvirker til at sikre, at leverancerne er i overensstemmelse med gældene normer og forskrifter,
Betonværket Brønderslev A/S´s kvalitetsstyring-system  at betonkvalitet og kvalitetskontrol dokumenteres i henhold til gældende normer og forskrifter.
Enkelresultater samt den statistiske behandling af resultater fra den interne kvalitetskontrol er efter skriftlig aftale tilgængelig for køber.
Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale, er dokumentation udover Betonværket Brønderslev A/S´s interne kvalitetskontrol/kvalitetsstyring for købers regning.
Betonværket Brønderslev A/S garanterer, at leverancen på leveringstidspunket svarer til det på følgesedlen anførte specifikationer.

 

7. Produktanvendelighed og efterbehandling

Betonværket Brønderslev A/S er uden ansvar, såfremt der er rekvireret en til formålet eller en efter udstøbningsforholdene uegnet betonleverance.
Betonværket Brønderslev A/S hæfter ikke for kvalitetsforringelse opstået på grund af for tidlig udtørring, mangelfuld komprimering, afdækning eller efterbehandling. Betonværket Brønderslev A/S er uden ansvar for farveforskel i løbende leverance.

 

8. Mangelansvar

Leverancen leveres med 5 års leverandør-ansvar for mangler i overensstemmelse med i AB 92 § 10 stk. 4.
Hvor køber er bygherre og selv udfører arbejdet regnes 5-årsfristen fra leveringstidspunket.
Såfremt en bygherre kan godtgøre, at et krav vedrørende mangler kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod køber, kan kravet gøres gældende direkte mod Betonværket Brønderslev A/S

 

9. Produktansvar

Betonværket Brønderslev A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.
Betonværket Brønderslev A/S har tegnet en produktansvarforsikring.
Såfremt Betonværket Brønderslev A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for trediemand, er køber forpligtet til at friholde Betonværket Brønderslev A/S for den del af et erstatningskrav, der overstiger kr. 20 mio. I tilfælde af en retssag er køber forpligtet til at lade sagsøge ved samme domstol, som behandler kravet mod Betonværket Brønderslev A/S.

 

10. Begræning af ansvar
I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance herunder produktansvar omfatter Betonværket Brønderslev A/S´s ansvar ikke drifstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

11. Reklamation 
Eventuel reklamation skal ske skriftlig og straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet, med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

 

12. Ansvarsfrihed (force majeure)
Betonværket Brønderslev A/S er uden ansvar for forsinkelser som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 § 24.

 

13. Tvister 
Eventuelle tvister behandles ved voldgiftsretten for Bygge- og anlægsvirksomhed.

14. Persondata

Som led i indgåelsen af en aftale om levering af beton til jeres byggeopgaver, behandler Betonværket Brønderslev A/S CVR. 26192706 ,kontaktperson Ove Skov som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig.

Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at kunne betjene dig og dine projekter, heriblandt fakturering.

Betonværket Brønderslev A/S vil opbevare/gemme dine person/firma oplysninger f.eks. i henhold til de relevante regler om forældelse af formuekrav.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Betonværket Brønderslev A/S behandler om dig:

Retten til indsigt

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling
  • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Betonværket Brønderslev A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

1. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.